LokaleNet
Oferta

Obsługa administracyjno - prawna

 1. Pomoc  w czynnościach związanych z powstaniem nowej wspólnoty:
 1. sprawdzenie funkcjonowania instalacji, urządzeń i infrastruktury
 2. przejęcie protokolarne  nieruchomości
 3. skontrolowanie stanu prawnego  i faktycznego wspólnoty
 4. rejestracja  w Urzędzie   Statystycznym dla otrzymania nr Regon  oraz w Urzędzie Skarbowym dla  uzyskania  NIP
 5. otwarcie rachunku bankowego
 1. Prowadzenie i  aktualizowanie ewidencji  zasobów lokalowych.
 2. Prowadzenie  dla każdego lokalu dokumentacji, z zachowaniem ciągłości      korespondencji i dokumentów kolejnych właścicieli danego lokalu.
 3. Prowadzenie    rejestru   wodomierzy  indywidualnych oraz faktur za dostawę  wody i energii elektrycznej,  wraz z bieżącą kontrolą  i analizą zużycia.
 4. Przygotowanie planów  gospodarczych
 5. Opracowanie Statutu  Wspólnoty
 6. Przygotowanie regulaminów rozliczeń  mediów i warunków utrzymania  porządku i czystości w budynkach
 7. Przyjmowanie, obsługa  i prowadzenie korespondencji z właścicielami.
 8. Ubezpieczanie nieruchomości  i regulowanie składek  wynikających z polis ubezpieczeniowych.
 9. Zawieranie umów na  :
 1. dostawę mediów (c.o., energia elektryczna, woda + ścieki, wywóz nieczystości),
 2. roboty konserwacyjne w poszczególnych branżach,
 3. roboty remontowe wykonywane na polecenie Zarządu.
 4. utrzymanie czystości,
 5. inne usługi (wskazane przez Zarząd Wspólnoty).
 1. Organizowanie i obsługa zebrań Wspólnot  Mieszkaniowych.
 2. Sporządzanie, prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji  z przebiegu zebrań
 3. Analizowanie i przesyłanie do właścicieli  rozliczenia  rocznych kosztów Wspólnot Mieszkaniowych.
 4. Analizowanie i wysyłanie naliczenia  opłat  na  koszty utrzymania nieruchomości wspólnej.
 5. Przygotowanie i doręczanie książeczek opłat.
 6. Reprezentowanie  Wspólnot  na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej.

Obsługa księgowa

 1. Prowadzenie pełnego rozliczenia finansowego dla nieruchomości,  tak  po  stronie   kosztów   jak i dochodów.
 2. Prowadzenie obsługi finansowo – księgowej lokali mieszkalnych w zakresie wymiaru opłat zaliczki eksploatacyjnej, funduszu remontowego, opłat za centralne ogrzewanie, zimną wodę, kanalizację i wywóz nieczystości .
 3. Prowadzenie imiennych kartotek finansowych dla każdego lokalu w zakresie naliczonych opłat, należnych odsetek oraz dokonanych wpłat, jak również występujących zaległości i nadpłat.
 4. Kontrolowanie terminowości wpłat, a w przypadku opóźnień naliczanie odsetek za zwłokę zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Wystawianie dłużnikom upomnień.
 6. Dokonywanie przeliczeń wymiaru należności w przypadku zmiany wysokości zaliczki eksploatacyjnej i remontowej, zmiany cen za centralne ogrzewanie lub inne świadczenia.
 7. Wystawianie i doręczanie właścicielom powiadomień w każdym przypadku zmiany któregokolwiek ze składników opłat.
 8. Rozliczanie opłat za świadczenia : zimna woda, wywóz śmieci, centralne ogrzewanie (indywidualne opomiarowanie – zlecane firmie specjalistycznej: np. Ista, Techem).
 9. Wykonanie i przedłożenie Zarządowi rocznego rozliczenia przychodów  i kosztów dla nieruchomości, w terminie 60 dni po zakończeniu okresu obrachunkowego.
 10. Przyjmowanie i kontrolowanie faktur, oraz terminowe regulowanie należności dotyczących opłat za media, konserwację, remonty i inne koszty utrzymania nieruchomości.
 11. Przyjmowanie i przechowywanie dokumentacji finansowo – księgowej zgodnie  z obowiązującymi przepisami (faktury, wyciągi bankowe, dokumenty sprawozdawcze).
 12. Dokonywanie rozliczeń przez rachunek bankowy i tworzenie lokat bankowych.
 13. Sporządzanie dokumentacji podatkowej Wspólnot  Mieszkaniowych.

Obsługa techniczna

 1. Przechowywanie, kompletowanie i archiwizacja dokumentacji technicznej budynku.
 2. Prowadzenie książki obiektu budowlanego.
 3. Zlecanie przeglądów budynku wynikających z przepisów Prawa Budowlanego art. 62.
 4. Zlecanie robót konserwacyjnych wynikających z bieżących zgłoszeń mieszkańców i potrzeb w tym zakresie..
 5. Odbiór robót konserwacyjnych, sprawdzenie  rozliczeń , kontrola faktur.
 6. Przyjmowanie zgłoszeń i prowadzenie korespondencji w zakresie technicznej obsługi budynku.
 7. Udział w komisjach usterkowych (np. zalania) i prowadzenie spraw związanych  z odszkodowaniami.
 8. Sporządzanie wstępnych kosztorysów dla remontów celem oszacowania nakładów finansowych.
 9. Sporządzanie ofert i wyszukiwanie  kontrahentów  oferujących najkorzystniejsze warunki wykonawstwa  robót.
 10. Na polecenie Zarządów sporządzanie umów i zlecanie wykonania robót  budowlanych.
 11. Zapewnienie nadzoru inspektorów budowlanych nad prowadzonymi remontami.
 12. Zapewnienie pogotowia technicznego dla sprawnego utrzymania instalacji i urządzeń (w niedziele i święta  całodobowo).

Usługi dodatkowe

 1. Roczne i pięcioletnie przeglądy budynku (ogólnobudowlane).
 2. Nadzór nad robotami remontowymi oraz sporządzanie kosztorysów inwestorskich.
 3. Administrowanie lokalami mieszkalnymi na zlecenie (opieka nad lokalem, poszukiwanie potencjalnych najemców, kontrola finansowo- rozliczeniowa).
kontakt

e-mail:
admkrakow@zachod.biz.pl

tel./fax:
Dział Administracji  12 420-63-40

Dział Księgowości  12 416-33-46

Dział Techniczny  12 416-21-49

Filia "Salwator",  tel. 12 422-92-04

email: admsalwator@zachod.biz.pl

Pogotowie techniczne "MIKAN"

tel. 536-799-888, w godz. 15 - 22

sobota, niedziela i święta - całodobowo

Pogotowie dla budynków przy ul. Płaszowskiej 57-59, 51a,b,e   tel. 601-503-188